Nieuws

Voorstellen voor een lokaal dierenwelzijnsbeleid.
“De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren.” (Mahatma Gandhi).
Voorstellen voor een lokaal dierenwelzijnsbeleid


Carla Dejonghe, Christine Sallé (gemeenteraadsleden) en Jenny Van Hoeymissen (OCMW-raadslid)  lanceren tal van voorstellen om het dierenwelzijn in  Sint-Pieters-Woluwe te realiseren, te controleren en zo nodig af te dwingen en/of te sanctioneren.Een duidelijk aanspreekpunt


Een juiste benadering van dierenwelzijn moet zich vertalen in een juist beleid. De bevoegdheid dierenwelzijn moet actief ingevuld worden met allerhande initiatieven die de juiste context creëren om het dierenwelzijn te realiseren, te controleren en zo nodig af te dwingen en/of te sanctioneren. We verwachten van de schepen van Dierenwelzijn dan ook het opstellen van een actieplan, waarvan een deel bestaat uit ‘quick wins’. Bijzondere aandacht besteden aan correct, objectief en systematisch informeren van de ganse bevolking kan hiermee best gepaard gaan. Nog al te vaak blijkt dat mensen met vragen, opmerkingen of klachten over dierenwelzijn niet weten bij wie ze precies moeten aankloppen.  Daarom is het belangrijk dat er op het gemeentehuis een referentieambtenaar ter beschikking staat tot wie burgers zich kunnen richten met vragen en problemen. Hij of zij moet de nodige opleidingen én bijscholingen krijgen om up to date te zijn inzake lokaal dierenwelzijnsbeleid. Op die manier kan een aantal bezorgdheden van burgers in eerste lijn snel worden afgehandeld. Informeren en sensibiliseren 


Om dieren en hun welzijn vooruit te helpen, is informeren en sensibiliseren van mensen noodzakelijk om te komen tot een waardige behandeling van dieren die zoveel mogelijk aansluit bij hun natuurlijke noden. Op lokaal vlak is het van groot belang om via het onderwijs vormingen aan te bieden aan de leerlingen. Het is tevens van belang dat ouders hierbij betrokken worden. Wanneer zij correct geïnformeerd zijn, kunnen ze hun kinderen op een gepaste manier vertrouwd maken met dieren. Regelmatig doen zich immers nog situaties voor waarin ouders, die zelf een negatieve ervaring met dieren hadden, hun angst voor dieren overzetten op hun kinderen. Ook vanuit de gemeente kunnen dergelijke initiatieven worden opgezet om het brede publiek te vormen rond gedrag van en naar dieren toe. Dit kan door het organiseren van een reeks lessen, die worden gegeven door specialisten ter zake. Dierenwelzijn moet duidelijk zichtbaar en structureel aan bod komen in de WoluMag en op de gemeentelijke website. Mensen uitleggen wat dieren nodig (en niet nodig) hebben, is meer dan ooit nodig. Vanuit de gemeente kan de bevoegde schepen een netwerk uitbouwen van deskundigen en specialisten tot wie zij zich kan richten bij vragen of problemen en om advies in te winnen bij het uitstippelen van het beleid en om een actieplan op te stellen. Elk kakje in het zakje!


Hondenpoep op of naast de openbare weg is bron van ergernis nummer één bij heel wat burgers. Alhoewel de verplichting geldt voor hondeneigenaars om steeds poepzakjes bij te hebben, valt het nog frequent voor dat ze niet worden gebruikt wanneer de hond een grote boodschap heeft achtergelaten. Naast een blijvende sensibilisering van hondeneigenaars kan de gemeente ook omgevings- voorwaarden creëren die mensen aanzetten om sneller de uitwerpselen daadwerkelijk op te kuisen. Zoals genoeg vuilnisbakken om poepzakjes in te deponeren. Bij gewone vuilnisbakken die in het straatbeeld staan, weten eigenaars van honden soms niet goed of ze het poepzakje daarin mogen deponeren. Daarom is het aangewezen op deze vuilnisbakken een sticker aan te brengen waarop duidelijk wordt aangegeven dat daarin ook poepzakjes mogen worden gedropt. De gemeente zou ook in de verschillende wijken een hondentoilet kunnen aanleggen.

Daarnaast is ook de handhaving van de reglementering van belang. Zeker op plaatsen waar regelmatig problemen met hondenpoep voorkomen, moet regelmatig toezicht gehouden worden. In een eerste fase kan gewerkt worden met waarschuwingen, maar hardleerse hondenbaasjes moeten beseffen dat ze een GAS-boete kunnen krijgen. Bobby en Felix wonen hier ook! 


Wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken, is het belangrijk dat ze meteen weten of er ergens huisdieren aanwezig zijn. Het meest tekenend is dat voor de brandweer, voor wie het bij brand niet altijd meteen duidelijk is of er zich ergens huisdieren bevinden en hoeveel. Opdat die dieren meer kans zouden hebben om gered te worden, kan het aanbrengen van een sticker op een duidelijk zichtbare plaats een oplossing bieden. De gemeente kan er haar inwoners aan herinneren dat deze gratis op het gemeentehuis ter beschikking zijn.Daarnaast zou het aangewezen zijn dat er op gemeentelijk niveau een digitaal register kan worden aangelegd, opdat de brandweer of andere hulpdiensten met één klik weten wie welke huisdieren heeft. Idealiter zouden de brandweer en de hulpdiensten inzage moeten kunnen krijgen in Cat.ID en Dog.ID. Het is hierbij wel belangrijk dat de informatie up to date blijft. Heel wat overleden dieren worden bijvoorbeeld niet uitgeschreven.Een ‘sociaal’ onthaal voor nieuwe bewoners op vier poten


Baasjes die een hond in huis halen, zijn vaak niet voorbereid op de concrete noden van hun nieuwe huisgenoot. Ze zijn ook niet altijd vertrouwd met de socialisatieopdracht om van de hond een sociale viervoeter ten aanzien van buren en andere honden te maken. Daarom zou het goed zijn, mocht de gemeente  eigenaars die een pup of volwassen hond aanschaffen, kunnen bereiken. Zo kunnen ze de mensen enerzijds geluk wensen met hun nieuwe huisgenoot, maar kunnen ze vooral de aanbeveling meegeven om het nieuwe huisdier op een passende manier te socialiseren,. Er kan ook  nuttige informatie gegeven worden over hoe en waar dit kan gebeuren. Vermits eigenaars van honden en katten hun dier moeten laten registreren via Dog.ID en Cat.ID, zou dit moment van registratie een goede aanleiding zijn om de juiste informatie te overhandigen. De gemeente kan daartoe een folder opstellen en die aan de dierenartsen bezorgen met de vraag om die folder mee te geven wanneer mensen hun hond of kat komen voor het eerst komen laten onderzoeken en/of registreren. De folder kan ook via dierenwinkels, het gemeentehuis of andere relevante plaatsen worden verdeeld, evenals via een digitale downloadbare versie op de gemeentelijke website. Wie een huisdier aanschaft, stoot vaak op organisatorische problemen. Heel wat mensen stellen het aanschaffen van een huisdier daarom ook uit... of af! Voor werkenden, alleenstaanden, zieken... is het niet altijd even makkelijk om full time ter beschikking te zijn voor een dier. Ook hier zou de gemeente een handje kunnen helpen, meer bepaald door een project van ‘plusbaasjes’ (animalsitting) op te starten. Dit project beoogt een win-win! Omgaan met dieren is immers goed voor de gezondheid. Huisdieren zijn ook belangrijk tegen eenzaamheid en bevorderen sociaal contact. Heel wat dierenbaasjes kunnen huisdieren niet de aandacht geven die ze verdienen, omdat ze veel uithuizig zijn wegens hun werk of om anderen redenen. Bij het project “plusbaasjes” wordt er bemiddeld tussen huisdiereneigenaren en zogenoemde ‘plusbaasjes’, vaak 55-plussers die overdag graag voor dieren zorgen. Hierdoor geniet de hond van een wandeling, krijgt de kat een leuk en onverwacht bezoekje en is ook het baasje gerust. Het project loopt al langer in Nederland en in Antwerpen: het bestrijdt eenzaamheid, ondersteunt werkenden in hun combinatie job-privé en bevordert het dierenwelzijn. Zo’n project kan bijvoorbeeld ook ondersteuning bieden als iemand even opgenomen wordt in een ziekenhuis om zijn/haar  huisdier op te vangen.Honden aan de leiband


Honden moeten aan de leiband. Sensibilisering vanuit het lokaal bestuur ten aanzien van eigenaars van honden kan aangewezen zijn. Evenwel hebben honden, en zeker hoogenergetische rassen, nood aan plaatsen waar ze vrij kunnen rondlopen. Daarom zou het goed zijn om actief te zoeken naar mogelijkheden om aan de bewegingsnoden van honden tegemoet te komen. 

Er zijn 2 hondenloopweides  in de gemeente, waaronder een grote in het Woluwepark. Maar er zouden meer losloopzones gerealiseerd moeten worden, ook in andere wijken. Daarbij kan rekening gehouden worden met enkele randvoorwaarden: - Het voorzien van voldoende vuilnisbakken en eventueel poepzakjes 


- Het tijdig en regelmatig ledigen van de vuilnisbakken 


- Het onderhouden van de weides (opvullen van putten, gras afrijden...) 


- Het voorzien van verlichting, zodat de weides ook tijdens herfst- en wintermaanden ’s avonds kunnen gebruikt worden. 


- Het voorzien van een duidelijk reglement en kordaat ingrijpen wanneer hondeneigenaars zich daar niet aan houden. 


- Het voorzien van duidelijke informatie met namen en nummers van de verantwoordelijken, evenals van de hulpdiensten e.d.. Kattensterilisatie 


Vanaf 1 januari 2018 moeten alle katten in het Brussels Gewest gesteriliseerd worden voor ze de leeftijd van 6 maand bereiken. 

Eén van de pijnpunten is sterilisatie van katten bij weinig kapitaalkrachtige huishoudens, meer bepaald bij leefloontrekkers. Ten aanzien van deze doelgroep kan worden gewerkt aan een sociaal tarief waarbij ze genieten van een korting om hun kattin te laten steriliseren of hun kater te laten castreren. De gemeente past dan het verschil tussen het sociaal tarief en de kostprijs van de ingreep bij. De prijzen zijn vast te leggen met de dierenartsen en kunnen dus het voorwerp van onderhandeling uitmaken. Afhankelijk van het beschikbare budget kan het sociaal tarief gedurende een periode in het jaar voorzien en kan voordeeltarief voor het aantal katten per huishouden worden beperkt. Ook een samenwerking met het OCMW kan overwogen worden.Gebruik van vuurwerk selectief, gecontroleerd en geluidsarm maken 


Vuurwerk is mooi om te zien, maar minder leuk om aan te horen, speciaal dan voor hypergevoelige dierenoren. Bovendien is het afschieten van vuurwerk gevaarlijk als het niet gebeurt door mensen die hierover voldoende kennis hebben. Daarnaast zijn er nog voetzoekers.. Die knallen kunnen dieren bijzonder verontrusten en zelfs leiden tot paniek, uitbraak en ongevallen. 

Het afsteken van vuurwerk, ook op privéterrein, is verboden zonder een speciale toelating. De gemeente doet er goed aan dit voor de festdagen aan de inwoners te herinneren.  . 

Als de gemeente zelf feesten organiseert, kan een volwaardig alternatief voor vuurwerk voorzien worden, zoals een digitale lichtshow. Wat te doen met verloren gelopen en gevonden dieren? 


Weggelopen, verdwaald, achtergelaten, gewond… Wie deze dieren vindt, is best op de hoogte van wat te doen. Daarom is het belangrijk dat de gemeente een handleiding uitwerkt die aangeeft wat burgers kunnen ondernemen wanneer ze een verloren gelopen of gewond dier vinden. Dit kan gaan om honden en katten, maar evengoed om een gewonde vos of egel. De gemeente kan dergelijke handleiding en praktische informatie plaatsen op de gemeentelijke website. 

De inwoners kunnen er tevens op regelmatige basis aan herinnerd worden dat je dieren zoals vossen of duiven niet mag voederen.Rust- en verzorgingstehuizen diervriendelijk(er) maken 


De aanwezigheid van huisdieren kan een bijzonder rustgevend effect hebben op ouderen. Uit wetenschappelijke studies is tevens gebleken dat dementerenden bijzonder goed reageren op dieren. Het algemeen probleem is dat serviceflats, rust- en verzorgingsinstellingen (RVT’s) en dergelijke niet toestaan dat de residenten hun eigen huisdier meenemen als ze daar naarttoe verhuizen. 

Maar het OCMW kan zich beroepen op alternatieven om invulling te geven aan de filosofie om het Koning Boudewijntehuisdiervriendelijk te maken:. Dieren hebben immers een rustgevend effect op ouderen. Dat kan bijvoorbeeld gaan via een sociaal project waarbij enkele huisdieren verzorgd worden door vrijwilligers en bewoners of door contact te leggen met hondenscholen of particuliere hondeneigenaars met de vraag om eens langs te komen met een (sociale) hond.

 De politie, uw dierenvriend


In het verlengde van de referentieambtenaar op het gemeentehuis, moeten mensen met terechte of vermeende klachten over lokale mistoestanden met dieren door het lokale politiekorps met kennis van zaken worden voortgeholpen. Dit impliceert o.a. de oprichting van een cel binnen de politiezone en een opleiding op maat voor het politiekorps om correct en veilig om te gaan met dieren Deze cel is dan hét aanspreekpunt voor collega’s en inwoners.  Het is aangewezen om de leden van het politiekorps een opleiding te laten volgen hoe ze moeten omgaan met honden om bijtincidenten te vermijden. Bij uitbreiding zou deze opleiding ook aan andere leden van het gemeentepersoneel kunnen worden aangeboden, bvb. aan de stewards van PAJ of wie veel bij mensen thuis moet gaan. 
https://openvldbrussel.be/pdf/1963_nl.pdf